komorastomatologa.com

Intervju – Dr Saša Dabić: Ključno je razvijanje dentalnog turizma sa visoko razvijenim profesionalnim odnosom prema svakom pacijentu

Svjedoci smo kako i dentalni turizam može otići u nekom drugom neželjenom pravcu, prije svega kod onih kod kojih je novac na prvom mjestu, a ne etički i profesionalno pružena stomatološka usluga.

Spec.dr. Saša Dabić završio je Stomatološki fakultet u Banja Luci, a specijalističke studije na Stomatološkom fakultetu u Beogradu na Klinici za oralnu hirurgiju. Pohađa treću godinu doktorskih studija. Učesnik je i organizator brojnih kongresa i stručnih usavršavanja u zemlji i inostranstvu. Posjeduje dugogodišnje iskustvo na području dentalne implantologije. Licencirani je predavač renomirane austrijske firme W&H, za proizvodnju medicinske opreme, koja se koristi u implantologiji. Od 2016. do 2019. godine bio je predsjednik Udruženja stomatologa Republike Srpske.

Komora doktora stomatologije Republike Srpske je samostalna, profesionalna organizacija doktora stomatologije, osnovana 27.septembra 2003. godine. Članstvo u Komori je obavezno za doktore stomatologije koji se profesionalno bave stomatološkom djelatnošću u zdravstvenim ustanovama na teritoriji Republike Srpske. Predsjednik Komore je dr. Saša Dabić, oralni hirurg – implantolog. Pročitajte zanimljiv razgovor koji smo obavili sa doktorom Dabićem.

Intervju: spec.dr. Saša Dabić, oralni hirurg – implantolog, predsjednik Komore doktora stomatologije Republike Srpske


1.Prošle godine ste izabrani za novog predsjednika Komore doktora stomatologije Republiike Srpske. Koliko vam to znači što su vam kolege ukazale povjerenje?

Prije svega, za mene to znači veliku čast, ali i veliku odgovornost, da predstavljam više od 1.200 doktora stomatologije u Republici Srpskoj. Istovremeno moj izbor na jednu ovako važnu funkciju znači da su svi moji dosadašnji napori u cilju unapređenja stomatološke struke u Republici Srpskoj, odnosno BiH, bili vođeni u pravom smjeru u smislu stvaranja što boljih uslova za razvoj stomatologije na našim prostorima. U Republici Srpskoj je došlo do smjene generacije u stomatologiji, gdje je svakim danom sve više mlađih kolega, koji ubrzanim korakom traže svoje mjesto pod ‘’stomatološkim suncem’’, te je i moj izbor rezultat jedne takve vizije, u kojoj nove, svježije snage treba da pruzmu odgovornost za što bolje funkcionisanje struke u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini. Naravno, obavljanje ovakve jedne funkcije sa sobom nosi još veća odricanja na profesionalnom planu, ali isto tako nosi i jednu ogromnu satisfakciju da su brojne kolege izabrale baš vas, da ih predvodite, u ne baš tako lijepim vremenima, u jednu bolju i svjetliju stomatološku budućnost.

2.Šta je tačno zadatak komore?

Zaštita profesionalnih interesa naših kolega, ugleda i dostojanstva profesije koju obavljamo, su osnovni zadaci Komore. Pored toga, Komore su dio zdravstvenog sistema države odgovorne za izdavanje i oduzimanje licenci neophodnih za profesionalno obavljanje stomatološke djelatnosti. Komora vodi imenik svojih članova i učestvuje u provjeri znanja i kompetentnosti članova da se bave svojom profesijom. Takođe, unutar Komore se organizuje Sud časti, kroz koji se utvrđuje disciplinska odgovornost naših članova.U saradnji sa nadležnim organima Komora daje mišljenje na nacrte i prijedloge zakona i drugih propisa vezanih za stomatološku djelatnost. To su ukratko neki od zadataka Komore, mada smo mi u svakodnevnoj komunikaciji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite u Vladi RS, kako bismo omogućili našim kolegama što bolje uslove, prije svega zakonske procedure, za obavljanje stomatološke djelatnosti.


3.Koji su vam planovi i aktivnosti tokom mandata?

Nakon provedenih izbora unutar same Komore, pristupili smo formiranju vrlo važnih komisija, bez kojih je rad Komore nezamisliv. Aktivnosti u budućem vremenu će biti koncentrisane, prije svega na aktivnom učešću u izradi i donošenju različitih zakona i pravilnika, a koji se tiču funkcionisanja stomatologije na našim prostorima. U toku je izrada nacrta Zakona o komorama, Zakona o zdravstvenoj zaštiti Republike Srpske,Zakona o djelatnostima u medicini, Zakona o evidencijama i statističkim istraživanjima u oblasti zdravstvene zaštite Republike Srpske, kao i Zakona o zdravstvenom osiguranju.

U okviru svih gore navedenih zakona, neophodno je što bolje definisati sam položaj javnih i privatnih stomatoloških zdravstvenih ustanova, kako bi njihovo funkcionisanje podigli na jedan viši nivo. Također, neophodno je kroz razgovor sa predstavnicima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske omogućiti i privatnim stomatološkim ambulantama da potpisuju ugovore o pružanju stomatoloških usluga i na taj način omogućiti zapošljavanje velikog broja mladih kolega u privatne zdravstvene ustanove.


Također, kroz razgovore sa predstavnicima Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, neophodno je omogućiti da se komorama vrate oduzeta prava u smislu aktivnog učešća u sprovođenju kontinuiranih edukacija i njihove evaluacije i akreditacije, jer mislim da sadašnji način na koji se vrši proces akreditacije i evaluacije naučnih skupova nije dao željene rezultate.

U narednom periodu ću zajedno sa svojim kolegama obići sve regije unutar Republike Srpske i kroz aktivan razgovor sa kolegama pokušati pronaći zajednički stav na koji način unaprijediti struku u vremenu koje dolazi.Naša velika pokretačka snaga treba da budu u pravo mlade kolege sa novim i svježijim idejama, koje će ubrzano dovesti do napretka u struci.

4.Na kojim aktivnostima se trenutno radi?

Naše svakodnevne aktivnosti na definisanju gore pomenutih zakona u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite, prekinula je pojava korona virusa ( COVID-19), koja je aktivnost Komore pomjerila u sasvim drugu stranu.

Zaključkom Štaba za vanredne situacije, 16.03. je zabranjen rad privatnih stomatoloških ambulanti, a stomatološke službe u okviru domova zdravlja širom RS, zajedno sa Zavodom za stomatologiju i klinikama u sastavu oba naša Medicinska fakulteta, u Banja Luci i Foči, su preuzeli saniranje hitnih stanja u stomatologiji.

Komora je preuzela težak zadatak, na jednoj strani da pomogne kolegama koji su ostali da rade, a na drugoj strani, takođe da pruži pomoć velikom broju kolega, koji su morali zatvoriti svoje ambulante. Aktivno smo se uključili u prikupljanje zaštitne opreme neophodne za rad kolegama u javnim zdravstvenim ustanovama i predstavljamo na neki način jednu vrstu spone između nadležnih institucija i naših članova, kako bismo bili u prilici da im pružimo adekvatne informacije u svakom trenutku.

Također, svjesni situacije da u ovom trenutku ne radi oko 380 privatnih ambulanti sa oko 1100 doktora stomatologije, dentalnih asistenata i dentalnih tehničara, uputili smo dopise Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS, Ministarstvu finansija i Privrednoj komori RS i predložili mjere za ublažavanje finansijskih posljedica izazvanih pojavom korona virusa. Nadamo se da će gore navedene institucije pozitivno odgovoriti na naše dopise, što ćemo vidjeti vrlo brzo u mjesecima koji dolaze.

5.Kako i na koji način se može postati član, koji su uslovi?

Članstvo unutar Komore doktora stomatologije Republike Srpske je zakonska obaveza za sve one doktore stomatologije, koji se profesionalno bave pružanjem stomatoloških usluga u zdravstvenim ustanovama na teritoriji Republike Srpske, za razliku od članstva unutar različitih stomatoloških udruženja i sekcija, koje predstavljaju članstvo na dobrovoljnoj osnovi.

Da bi neko postao član Komore, neophodno je da posjeduje diplomu o završenom Stomatološkom fakultetu i uvjerenje o položenom stručnom ispitu , koje zajedno sa uvjerenjima o prebivalištu i državljanstvu predaje u stručnu službu Komore, na osnovu kojih se upisuje u Imenik članova Komore i izdaje licenca i uvjerenje o samostalnom obavljanju profesionalne stomatološke djelatnosti.

Period važenja licence je pet godina, a doktor stomatologije je dužan da kroz različite vrste kontinuirane edukacije za taj period sakupi 50 bodova, kako bi mogao produžiti licencu.

6.Pomaže li komora stomatolozima, odnosno svojim članovima u daljoj edukaciji?

Nažalost, po važećem Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i Pravilniku o provođenju kontinuirane edukacije, Komora nema prava organizovanja stručnih skupova bilo kakve vrste, međutim u saradnji sa Medicinskim fakultetima, odsjek za stomatologiju u Banja Luci i Foči, Udruženjem stomatologa Republike Srpske i drugim zdravstvenim ustanovama, se u Republici Srpskoj organizuje godišnje dovoljan broj naučnih skupova, gdje su naše kolege u mogućnosti da čuju i prate sva nova dostignuća iz stomatologije i na taj način budu u korak sa kolegama iz inostranstva.

7.Kakvo je Vaše mišljenje po pitanju stomatološkog turizma?

Lično, ja sam veliki pristalica razvijanja stomatološkog turizma, ali prije svega sa jednim visoko razvijenim profesionalnim odnosom prema svakom pacijentu. Svjedoci smo kako i taj stomatološki turizam može otići u nekom drugom neželjenom pravcu, prije svega kod onih kod kojih je novac na prvom mjestu, a ne etički i profesionalno pružena stomatološka usluga.

Da bi jedan ovakav projekat uspio, neophodno je da ga država podrži sa svim svojim raspoloživim sredstvima. U tom pravcu u Republici Srpskoj na inicijativu Ministarstva trgovine i turizma u prošloj godini je došlo do osnivanja tzv. Klastera zdravstvenog i banjskog turizma, koji okuplja sve relevantne zdravstvene ustanove, hotele i banje, koje imaju interesa za razvijanje ovakvog jednog projekta.

Također, nove avio linije uvedene sa banjalučkog aerodroma, postavljaju Grad Banja Luku u sam centar dentalnog turizma, što se već može osjetiti u nekoliko zadnjih mjeseci po pristizanju velikog broja pacijenta iz Švedske, Belgije i Njemačke.

U budućnosti je za očekivati da Republika Srpska postane prepoznatljiv brend kada je u pitanju dentalni turizam, a na nama je da stvaramo što bolje uslove za razvoj stomatologije, prateći savremene svjetske trendove, odlazeći na stalne edukacije i istovremeno primjenjujući novostvorena znanja u svakodnevnom poslu.

8.Da li možete da parirate kolegama iz razvijenijih zemalja u smislu opreme i usluga?

Naravno, naše kolege se trude da svoje stomatološke ambulante opremaju po vrhunskim standardima i da u svakodnevnom radu koriste svjetski prepoznatljive proizvode, dok neprestalna edukacija u zemlji i inostranstvu im omogućava da mogu pružiti kvalitetnu stomatološku uslugu, kao u bilo kojoj ambulanti u Evropi. Gore navedenom ide u prilog veliki broj pacijenata iz okruženja, koji posjećuju naše ambulante širom Republike Srpske, odnosno BiH. Naša velika prednost su relativno niske cijene usluga u odnosu na one u regionu, a pri tome kvalitetan nivo usluge i to bi trebalo da bude naša šansa u razvoju dentalnog turizma.

9.Vi ste specijalisti oralne hirurgije, implantolog.Možete li nam pojasniti šta to tačno znači?

Specijalističke studije iz oralne hirurgije sam pohađao od 2008. do 2011.godine na Klinici za oralnu hirurgiju Stomatološkog fakulteta u Beogradu, gdje sam bio među prvim generacijama, koji su bili u obavezi da u toku specijalističkog staža pohađaju dio nastave, koja je isključivo vezana za dentalnu implantologiju, kao najmlađu granu oralne hirurgije. Po završetku studija postoji određeni broj kolega oralnih hirurga, koji se isključivo u svom svakodnevnom hirurškom radu bave implantologijom, te od tuda taj naziv, mada danas se i veliki broj kolega parodontologa bavi dentalnom implantologijom, te će te i kod njih sretati taj naziv. Koliko sam upoznat, mislim da će uskoro na Stomatološkom fakultetu u Beogradu početi subspecijalističke studije, gdje će jedne od njih i biti usko vezane za dentalnu implantologiju.

10.Koliko je važno stalno educiranje i napredovanje u ovom poslu?

Sa punim pravom mogu reći da kolege u Republici Srpskoj ulažu velike napore u sopstvenu edukaciju, kao i opremanje vlastitih zdravstvenih ustanova, te da kao takvi stvaraju jedan pozitivan ambijent, koji je prepoznat od velikog broja pacijenata iz inostranstva, koji u sve većem broju dolaze u Republiku Srpsku, naročito njezine pogranične gradove, u kojima mogu dobiti savremenu stomatološku uslugu jednaku kao i u nekim znatno razvijenim evropskim gradovima. Stomatologija, kao grana medicine, je jako specifična upravo zbog ubrzanog razvoja. Svjedoci smo da zivimo u vremenu, gdje je digitalni svijet ušao u sve pore našeg života, pa tako nije zaobišao ni stomatologiju. Svjetska stomatologija se ubrzano mijenja od jednog do drugog najvećeg svjetskog sajma stomatologije, koji se održava u njemačkom gradu Kelnu, pa tako nešto što je bilo apsolutni hit prije dvije godine, na sljedećem sajmu je to doživljelo velike softverske promjene, da čak niste ni u mogućnosti da to više koristite. Sve ovo govori da je edukacija u stomatologiji jedan stalan i kontinuiran proces, te je prosto nemoguće ne biti dio njega, ako mislite da stalno razvijate svoju dentalnu praksu i budete u korak sa savremenim svjetskim tokovima. Mi u Republici Srpskoj ulažemo velike napore u organizaciji naučno-stručnih skupova, gdje bih tu naročito istakao Udruženje stomatologa RS, čiji su simpozijumi i kongresi postali prepoznatljivi na prostorima bivše Jugoslavije, što govori prisustvo velikog broja kolega iz tih zemalja na našim skupovima. Postali su specifični po tome, gdje kolege, pored sticanja novih znanja od eminentnih stručnjaka, imaju priliku da se upoznaju i druže i na taj način razmjenjuju pozitivna iskustva iz svakodnevne prakse.


11.Imate li neku poruku za kolege stomatologe u cijeloj BiH?

Moja poruka će se najprije odnositi na mlade kolege, kolege koji ulaze u jedan sasvim novi svijet, od onoga o kojem su slušali od drugih. Stomatologija je, kao i što sam rekao, doživjela velike promjene u zadnjih nekoliko godina, te kao takva traži sposobne, uporne i istrajne stomatologe, koji će je pratititi na svom putu. Ne odustajte od svojih ciljeva, ulažite u svoje znanje i što je najvažnije, sujetu ostavite po strani. Razgovarajte sa svojim kolegama, razmjenjujte pozitivna, a i ona negativna iskustva iz svojih svakodnevnih stomatoloških života, jer samo na taj način činimo struku jačom, a naše pacijente sigurnijim da su dobili najbolju i najsavremeniju stomatološku uslugu.

Svjedoci smo da živimo u vremenu, gdje je digitalni svijet ušao u sve pore našeg života, pa tako nije zaobišao ni stomatologiju. Svjetska stomatologija se ubrzano mijenja od jednog do drugog najvećeg svjetskog sajma stomatologije, koji se održava u njemačkom gradu Kelnu, pa tako nešto što je bilo apsolutni hit prije dvije godine, na sljedećem sajmu je to doživljelo velike softverske promjene, da čak niste ni u mogućnosti da to više koristite.

Izvor: DenTBiH je specijalizirani webportal o dentalnoj medicini